STATUT FUNDACJI PRZĘDZALNIA SZTUKI

­STATUT FUNDACJI PRZĘDZALNIA SZTUKI

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja Przędzalnia Sztuki,  zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Agatę Salamon w Łodzi w dniu 14.03. 2019 (nr aktu Rep. A nr 839/2019) z woli następujących fundatorów:

 1. Natalii Anny Kalisz-Patelak
 2. Ewy Magdaleny Żochowskiej
                                                                                                             § 2
 3. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 4. Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.
 5. Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister do spraw kultury.
 6. Dla właściwej realizacji swojego celu Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami RP.
 7. Fundacja może przyznawać nagrody i wyróżnienia osobom zasłużonym dla celu obranego przez Fundację lub dla samej Fundacji.

                                                                                                          § 3

 1. Fundacja powołana jest na czas nieokreślony.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w języku obcym.
 3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 4. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy Fundacji.

§ 4

Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6.04.1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ II
CELE, ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁAŃ FUNDACJI

§ 5

Misją Fundacji Przędzalnia Sztuki jest stwarzanie płaszczyzny dialogu z drugim człowiekiem poprzez niekonwencjonalne i innowacyjne wykorzystanie języka sztuki. 

Fundacja prowadzi działalność kulturalno-oświatową i społeczną  głównie w zakresie upowszechniania kultury wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności wśród rodzin dysfunkcyjnych, grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i grup wykluczonych społecznie, osób niepełnosprawnych i osób zagrożonych niepełnosprawnościami, osób uzależnionych
i zagrożonych uzależnieniami. 

Celami Fundacji są:

 1. popularyzacja i upowszechnianie kultury jako obszaru aktywności i integracji społecznej;
 2. propagowanie kreatywnych form spędzania wolnego czasu  wśród różnych grup wiekowych i społecznych;
 3. kreowanie wśród odbiorców aktywnej postawy świadomego uczestnictwa w kulturze poprzez wyzwolenie w nich naturalnej ekspresji, pobudzanie i rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej oraz zwiększanie ich wiedzy na temat sztuki i kultury;
 4. stworzenie możliwości twórczej aktywności,  zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży z grup defaworyzowanych (np. podopiecznych młodzieżowych placówek socjoterapeutycznych, domów dziecka, świetlic środowiskowych oraz hospicjów i szpitali,   dzieci i młodzieży  z rodzin dysfunkcyjnych oraz dzieci i młodzieży  z utrudnionym dostępem do kultury);
 5. wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej oraz budowanie więzi społecznych za pomocą szeroko pojętego języka sztuki;
 6. zwiększenie roli sztuki w działaniach o  charakterze animacyjnym na rzecz różnych środowisk;
 7. propagowanie i nawiązywanie współpracy pomiędzy artystami, różnymi grupami społecznymi, instytucjami kulturalno- oświatowymi, samorządowymi i organizacjami  pozarządowymi;
 8. upowszechnianie dostępu do kultury i działań kulturotwórczych dla wszystkich grup wiekowych i społecznych;
 9. zapewnienie dostępu do edukacji kulturalnej i sztuki dla wszystkich grup wiekowych i społecznych;
 10. propagowanie interdyscyplinarnych działań artystyczno – integracyjnych w terapii i resocjalizacji różnych  grup wiekowych i społecznych (m. in.: osób dotkniętych przemocą, niepełnosprawnościami i uzależnieniami);
 11. integracja społeczna różnych grup wiekowych oraz przedstawicieli różnych grup społecznych zamieszkujących ten sam obszar i wzmacnianie ich tożsamości lokalnej poprzez język sztuki oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym badanie lokalnej historii i kultury oraz rewitalizacja społeczna i ochrona dóbr kultury, tradycji, dziedzictwa kulturowego;
 12. wzmacnianie międzypokoleniowych więzi emocjonalno – społecznych poprzez dialog między ludźmi o różnym statusie społecznym przy użyciu narzędzi z zakresu kultury (m. in.: seniorzy, młodzież z rodzin dysfunkcyjnych, młodzież zagrożona niedostosowaniem społecznym i niedostosowana społecznie i jej rodziny z obszarów miejskich i wiejskich);
 13. wprowadzenie niekonwencjonalnych sposobów  aktywizacji kulturalnej  przestrzeni miejskiej i wiejskiej poprzez przenoszenie działań artystycznych z wnętrz pracowni artystycznych i placówek kulturalno – oświatowych w zewnętrzną przestrzeń publiczną;
 14. popularyzacja i upowszechnianie kultury jako obszaru aktywności i  integracji społecznej oraz dostarczenie narzędzi do samoświadomego, sprawczego działania w sieci społeczno-kulturowych relacji;
 15. propagowanie edukacji kulturalnej z zakresu estetyki, filozofii, itp. oraz edukacji poprzez sztukę w celu przygotowania do świadomego i krytycznego odbioru tej ostatniej;
 16. wykorzystywanie narzędzi sztuki do walki o prawa grup dyskryminowanych, w szczególności o prawa kobiet;
 17. prowadzenie działań artystycznych i edukacyjnych i innych zmierzających do ochrony środowiska, jego zasobów i ochrony praw zwierząt;
 18. działalność charytatywna na rzecz różnych grup wiekowych i społecznych na terenie kraju i za granicą;
 19. wspieranie, popularyzacja i promocja twórczości plastycznej, fotograficznej, z zakresu sztuk wizualnych i performatywnych oraz filmowej, teatralnej, muzycznej i literackiej;
 20. tworzenie warunków dla rozwoju zawodowego artystów m. in.:  plastyków, artystów sztuk wizualnych i performatywnych, artystów filmowych i teatralnych, muzyków, pisarzy, poetów, fotografików;
 21. promocja twórczości artystycznej i artystów polskich za granicą;
 22. wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a zwłaszcza działalności społecznej, kulturalnej, edukacyjnej i naukowej na rzecz rozwoju postaw demokratycznych, tolerancji, dialogu międzykulturowego i na rzecz mniejszości narodowych, etnicznych i języka regionalnego;
 23. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym między innymi przy wykorzystaniu narzędzi sztuki;
 24. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w szczególności poprzez realizację projektów międzynarodowych mających na celu pokonywanie różnic kulturowych;
 25. promocja i organizacja wolontariatu;
 26. wykorzystywanie szeroko pojętego  języka sztuki i działań arteterapeutycznych w leczeniu i przeciwdziałaniu uzależnień wśród dzieci, młodzieży i dorosłych (m. in. uzależnień od używek: alkoholu, narkotyków i in., uzależnień od zachowań i czynności takich jak:  granie w gry komputerowe, korzystanie z Internetu i in.);
 27. wspieranie organizacyjne, rzeczowe, merytoryczne i finansowe działań innych organizacji pozarządowych, instytucji oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 28.  prowadzenie działań artystycznych i edukacyjnych i innych zmierzających do ochrony,  promocji i profilaktyki  zdrowia;
 29. organizowanie wypoczynku i inicjatyw integracyjnych oraz artystyczno-terapeutycznych o charakterze stacjonarnym lub wyjazdowym (m.in.:  wycieczki, kolonie, półkolonie) dla seniorów, dorosłych, dzieci i młodzieży oraz łączenie wyżej wymienionych działań z edukacją kulturalną podopiecznych;
 30. promocja turystyki i krajoznawstwa, zwłaszcza poprzez tworzenie, przemierzanie i odkrywanie nietypowych szlaków turystycznych, np.  tropem dzieł sztuki, obiektów artystycznych czy  architektury;
 31. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz edukacja zdrowotna pojmowana nie tylko jako całkowity brak choroby czy niepełnosprawności, ale również jako stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie i prowadzenie warsztatów artystycznych (m.in. plastycznych, malarskich,    graficznych,   rzeźbiarskich, filmowych, animacji poklatkowej, muzyczno – wokalnych), często  w formie interdyscyplinarnej;
 2. organizowanie i prowadzenie warsztatów edukacyjno – artystycznych i edukacyjnych  oraz zajęć i kursów oświatowo-kulturowych z zakresu kultury, często  w formie interdyscyplinarnej;
 3. organizowanie i  finansowanie wystaw szeroko pojętych  sztuk  wizualnych (m. in.: malarstwa, grafiki, fotografii i wideo) zarówno artystów profesjonalistów, jak i artystów amatorów oraz uczestników warsztatów
 4. organizowanie i prowadzenie w przestrzeni miejskiej lub wiejskiej działań performatywnych,  happeningów i innych akcji artystyczno – społecznych   wraz z zaproszonymi do współpracy artystami  przy aktywnym udziale mieszkańców;
 5. organizowanie i  finansowanie festiwali artystycznych, filmowych, teatralnych i muzycznych, itp.;
 6. organizowanie i finansowanie pokazów filmów, przedstawień teatralnych oraz koncertów muzycznych, projektów interdyspcyplinarnych oraz innych projektów artystycznych;
 7. organizowanie wydarzeń kulturalnych prezentujących dorobek polskiego i światowego dziedzictwa     kultury;
 8. prezentowanie lokalnego i regionalnego dorobku kultury;
 9. edukacja kulturowa i animacja społeczno – kulturalna wśród różnych grup wiekowych i społecznych;
 10. opracowywanie, finansowanie i wdrażanie autorskich  programów arteterapeutycznych  oraz programów edukacyjnych z zakresu kultury i sztuki;
 11. dotowanie   produkcji  z zakresu sztuk wizualnych oraz  filmowej,   teatralnej,   muzycznej,   a także  pozycji  wydawniczych z zakresu kultury, sztuki i edukacji, w  tym  również  książek,  albumów, zbiorów wierszy, kalendarzy, biuletynów, katalogów do wystaw artystycznych, tekstów kuratorskich do wystaw, itp.;
 12. dotowanie inicjatyw o charakterze artystycznym, projektów interdyspcyplinarnych oraz innych projektów artystycznych, pokazów filmów, przedstawień teatralnych oraz koncertów muzycznych, itp.;
 13. organizowanie i finansowanie konferencji, wykładów, seminariów oraz paneli dyskusyjnych poświęconych sztukom wizualnym, filmowi, teatrowi, muzyce, literaturze, poezji, plastyce i fotografii oraz filozofii i naukom humanistycznym i in.;
 14. organizowanie konkursów dla artystów profesjonalistów i artystów amatorów na najlepsze dzieło plastyczne filmowe, teatralne, muzyczne, literackie itp., a także finansowanie nagród dla twórców wyróżnionych w tych konkursach;
 15. organizowanie konkursów i plenerów artystycznych oraz  koncertów  itp. dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej;
 16. organizowanie i wspieranie ogólnokrajowych i lokalnych akcji i imprez charytatywnych, a w szczególności  organizowanie aukcji sztuki na rzecz pomocy potrzebującym;
 17. organizowanie i wspieranie, w tym finansowanie i współfinansowanie, programów, kampanii społecznych, kampanii dobroczynnych i kampanii edukacyjnych;
 18. organizowanie zbiórek publicznych, zbiórek w gronie znajomych, zbiórek na uroczystościach rodzinnych i innych;
 19. dystrybucję: cegiełek, ulotek, zaproszeń, wizytówek i innych materiałów promocyjnych zachęcających do przekazywania darowizn, organizacji zbiórek i innych akcji promocji umożliwiających wsparcie Fundacji i jej celów;
 20. wspieranie w sytuacjach kryzysowych oraz świadczenie usług na rzecz grup dyskryminowanych
 21. sfinansowanie  powstania i utrzymania  internetowego  portalu edukacyjno – kulturalnego oraz vloga o charakterze informacyjno – edukacyjno – kulturalnym;
 22. sfinansowanie  powstania  i  działalności społecznego  ośrodka  kultury i arteterapii pod  nazwą  Przędzalnia  Sztuki;
 23.  organizowanie  projektów  współpracy  międzynarodowej  opartych  na  wymianie doświadczeń, umiejętności i wiedzy oraz dzieleniu się potencjałem kulturalnym, historycznym i społecznym;
 24. współpracę z instytucjami i urzędami zajmującymi się kulturą, sztuką, nauką, edukacją, oświatą, zdrowiem, opieką społeczną, przeciwdziałaniem patologiom i innymi sprawami w szczególności związanymi z rozwojem dzieci i młodzieży- zarówno na szczeblu krajowym jak i samorządowym;
 25. współpracę oraz przekazywanie wsparcia organizacyjnego, finansowego i rzeczowego organizacjom pozarządowym, których cele są podobne, lub zbieżne z celami Fundacji oraz osobami fizycznymi i prawnymi wskazującymi zainteresowanie celami Fundacji.

Rozdział III
MAJĄTEK FUNDACJI
§ 7

1.   Na realizację celów Fundacji Fundator przeznacza kwotę pieniężną w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych), która stanowić będzie fundusz założycielski Fundacji. Kwota 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) przeznaczona jest na działalność gospodarczą prowadzoną przez Fundację( w momencie podjęcia decyzji o rozpoczęciu działalności) a kwota 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) przeznaczona jest na działalność statutową Fundacji.

2.  Majątek Fundacji stanowi wniesiony przez Fundatora fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) oraz wszelkie inne mienie ( ruchomości i nieruchomości), środki finansowe i prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 8

Dochody Fundacji pochodzą z:

 1.  darowizn, spadków i zapisów,
 2.  subwencji, dotacji, grantów,
 3.  dochodów z majątku Fundacji i praw majątkowych,
 4.  odsetek bankowych, lokat, akcji i obligacji,
 5.  prowadzonej działalności gospodarczej,
 6.  sponsoringu,
 7.  dochodów ze zbiórek publicznych i innych form ofiarności publicznej,
 8.  dochodów z tytułu udziału fundacji w zyskach spółek handlowych.

Rozdział IV
DZIAŁALNOŚĆ  GOSPODARCZA FUNDACJI

 § 9

Fundacja w celu uzyskiwania dochodów na działalność statutową może prowadzić działalność gospodarczą w następujących przedmiotach:

31.09.Z   Produkcja pozostałych mebli
90.03.Z   artystyczna i literacka działalność twórcza
47.59.Z   sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.61.Z  sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.78.Z   sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (rękodzieło, handlowe galerie artystyczne, sprzęt foto)
47.91.Z   sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
59.14.Z   działalność związana  z projekcją filmów
74.10.Z  działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (wzornictwo, proj. graf., dekorator wnętrz)
74.20.Z   działalność fotograficzna
79.12.Z   działalność organizatorów turystyki
79.90.A   działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
82.30.Z   Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.52.Z   pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.B  pozostałe pozaszkolne formy edukacji artystycznej, gdzie indziej niesklasyfikowane
90.01.Z   działalność związana z wystawianiem  przedstawień artystycznych
90.02.Z   działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.04.Z   działalność obiektów kulturalnych
91.02.Z  działalność muzeów
95.24.Z   naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
58.11.Z   wydawanie książek
58.14.Z   wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z   pozostała działalność wydawnicza
59.11.Z   działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.Z  działalność postprodukcyjna  związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
63.12.Z  działalność portali internetowych
84.12.Z  kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych

                                                                                                              § 10

Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd jednogłośną uchwałą.

Rozdział V
ORGANY FUNDACJI

§ 11

 1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
 2. Organem Fundacji może być Rada Fundacji powołana uchwałą przez Zarząd.
 3. Organem Fundacji może być Rada Honorowa powołana uchwałą przez Zarząd.
 4. Decyzję o powołaniu Rady Honorowej i Rady podejmuje Zarząd jednomyślną uchwałą.

ZARZĄD

§ 12

 1. Zarząd Fundacji może składać się z dwóch członków/członkiń (w tym Prezesa/Prezeski Zarządu, Wiceprezesa/Wiceprezeski Zarządu) do trzech członków/członkiń (w tym Prezesa/Prezeski Zarządu, Wiceprezesa/Wiceprezeski Zarządu oraz Członka/Członkini).
 2. Skład Zarządu Fundacji jest powoływany na czas nieoznaczony przez Fundatorki, decyzja ta musi być podjęta jednogłośnie.
 3. Członkowie/członkinie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub być zatrudniani/ne na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenie w zależności od możliwości gospodarczych Fundacji.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, odwołania lub śmierci członka/członkini Zarządu.
 5. W przypadku trzyosobowego Prezes/Prezeska i Wiceprezes/Wiceprezeska jednomyślnie mogą odwołać Członka Zarządu w każdym czasie w przypadku:
 6. wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte pełnienie funkcji Członka/ Członkinię Zarządu,
 7. choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do pełnienia tej funkcji,
 8. niewypełniania obowiązków Członka/Członkinię Zarządu przez okres dłuższy niż pół roku,
 9. nienależytego pełnienia funkcji Członka/Członkinię Zarządu, w szczególności istotnego naruszenia postanowień Statutu,
 10. podjęcia przez niego działań sprzecznych z prawem lub w celu wyrządzenia szkody Fundacji.

          § 13

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych w imieniu Fundacji upoważnieni są Prezes/Prezeska i Wiceprezes/Wiceprezeska Zarządu działający/e łącznie, a do podpisywania dokumentów przyjmowanych w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy członek/członkini działający/a samodzielnie.
 3. W przypadku, gdy Fundacja zawiera umowę o pracę, o dzieło lub umowę zlecenie z  Prezesem/Prezeską Zarządu właściwym do podpisu jest Wiceprezes/Wiceprezeska Zarządu i odwrotnie – gdy Fundacja zawiera umowę o pracę, o dzieło lub umowę zlecenie z  Wiceprezesem/Wiceprezeską Zarządu właściwym do podpisu jest Prezes/Prezeska Zarządu.

       § 14

 1. Zarząd Fundacji w szczególności:
 2. decyduje o nabywaniu i zbywaniu przez Fundację nieruchomości i innych środków trwałych,
 3. decyduje o wykorzystaniu majątku Fundacji,
 4. podejmuje decyzję o rozpoczęciu lub zaprzestaniu działalności gospodarczej,
 5. kieruje działalnością Fundacji i jej gospodarką finansową,
 6. uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,
 7. przyjmuje dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
 8. tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,
 9. powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,
 10. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji.
 11. Podejmuje decyzję o likwidacji lub połączeniu z inną fundacją

                                                                                                               § 15

 1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
  1. Uchwały Zarządu Fundacji  i wszystkie decyzje w sprawie działalności Fundacji w przypadku składu dwuosobowego zapadają jednogłośnie i w obecności obu członków/członkiń. W przypadku składu trzyosobowego uchwały Zarządu Fundacji  zapadają zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków/członkiń. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym.
  1. Członek organu Fundacji, który został przegłosowany ma prawo zgłosić swoje zastrzeżenia do protokołu z podaniem uzasadnienia.

RADA FUNDACJI

§ 16

 1. Rada jest organem kontrolno- doradczym Fundacji.
 2. Do zadań Rady należy:
  1. zatwierdzanie i opiniowanie rocznych sprawozdań z działalności i finansowych Fundacji,
  1. inicjowanie działań Fundacji poprzez składanie projektów działań Zarządowi,
  1. prowadzenie działań doradczych w kwestii ustalania kierunków działania Fundacji.
 3. Rada Fundacji składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego/ej  Rady i Wiceprzewodniczą-cego/ej Rady.
 4. Kadencja członków Rady trwa dwa lata.
 5. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, odwołania lub śmierci członka Rady.
 6. Rada podejmuje decyzję za pomocą uchwał przy obecności wszystkich jej członków, większością głosów.
 7. Odwołanie członka Rady może być dokonane za pomocą uchwały jednogłośnej pozostałych członków Rady.
 8. Powołanie członka na wakujące miejsce w Radzie odbywa się poprzez jednomyślną decyzję pozostałych członków Rady.

RADA HONOROWA

§ 17

 1. Do Rady Honorowej mogą należeć osoby, które posiadając wysoki autorytet moralny, naukowy lub zawodowy wspierają Fundację w realizacji celów statutowych.
 2. W przypadku powołania, Rada Honorowa będzie organem doradczym i opiniującym Fundacji.
 3. Do zadań Rady Honorowej będą należy w szczególności:
  1. honorowe reprezentowanie Fundacji
  1. merytoryczna pomoc organom Fundacji w realizacji celów Fundacji.
 • Rada Honorowa Fundacji składać się będzie z dowolnej liczby członków.
 • Członków Rady Honorowej będzie powoływać i odwoływać Zarząd Fundacji na czas nieokreślony.
 • Rada Honorowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Honorowej. Przewodniczący Rady Honorowej koordynuje działaniami, reprezentuje na zewnątrz oraz przewodniczy zebraniom Rady Honorowej.
 • Przewodniczący jednoosobowo powołuje i odwołuje Zastępcę Przewodniczącego Rady Honorowej spośród członków Rady Honorowej. Zastępca Przewodniczącego Rady Honorowej posiada kompetencje Przewodniczącego Rady Honorowej.
 • Członkostwo w Radzie Honorowej ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, odwołania lub śmierci członka Rady Honorowej.
 • Nie można łączyć członkostwa w Radzie Honorowej z pełnieniem funkcji w Radzie i lub w Zarządzie.
 • Rada honorowa podejmuje decyzję za pomocą uchwał przy obecności wszystkich jej członków, większością głosów.
 • Członkostwo w Radzie Honorowej ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, odwołania lub śmierci członka Rady Honorowej.
 • Odwołanie członka rady może być dokonane za pomocą uchwały jednogłośnej pozostałych członków Rady Honorowej
 • Podejmowanie decyzji odbywa się większością głosów.

Rozdział VI
ZMIANA STATUTU I LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 18

 1. Statut może ulegać zmianom. Decyzję o zmianach w statucie podejmuje Zarząd.
 2. Na zasadach opisanych w ust.1 można dokonać także zmiany celu Fundacji.

§ 19

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały wszystkich jej członków. Zarząd w uchwale wskazuje likwidatora Fundacji.
 3. Majątek Fundacji po jej likwidacji zostanie przekazany przez likwidatora na realizację celów zgodnych z celami Fundacji.
 4.  Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez Fundatorki Fundacji.

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

         Zabronione jest:

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do  członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób z którymi członkowie, fundatorzy, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności , jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3.  wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
 4.  zakup towarów  lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie fundacji, członkowie jej organów, lub pracownicy, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich  lub po cenach wyższych niż rynkowe.